womens beyond border logo

BOXES beyond borders

I Throw the Stone

Vittoria Mazzoni
Italy 1995